Đây là trang web phục vụ việc kiểm tra nội dung trang web hội nghị giảng dạy vật lí
toàn quốc lần thứ 5, trước khi nội dung được đưa vào địa chỉ chính thức tại

http://phys.hnue.edu.vn/hngdvl

Chú ý: Nội dung trang web cần kiểm tra này sẽ bị xóa khi ban tổ chức đã duyệt nội dung
để tải lên trang chính thức hoặc bị xóa sau ngày 14/7/2021 và được thay bằng nội dung khác


Để xem nội dung trang web cần kiểm tra này xin nhấn vào đây